bg
За нас

Управление

Дружеството е с едностепенна система на управление.
Органи на управление
-    ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
-    СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
 
Съвет на директорите: