bg
За нас

Управление

Дружеството е с едностепенна система за управление.
Органи на управление
- ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
- СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
 
Съвет на директорите:             
 

Тодор Симеонов            Христо Димитров               Стела Рачева

    Чаков                                Христакиев                  Трендафилова

Председател                 Зам. Председател            Изпълнителен член