bg
Акционери

Новини за акционери

С  решение  № 1405-ПД от 2 ноември 2017 г.,  КФН отписва „Унипак“ АД, гр. Павликени като публично дружество и издадената от дружеството емисия в размер на 2 2 71 980 ( два милиона двеста и седемдесет и една хиляди и деветстотин и осемдесет) бр. обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка, от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН

Подадено е заявление за  отписване на „Унипак” АД от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от Комисията за финансов надзор.

Уведомление на основание на чл.148б ЗППЦК 

Уведомление относно осъществено изкупуване на акции, в съответствие с одобреното от КФН Предложение по чл. 157а, ал. 1 от ЗППЦК от „Форт“ ООД

Уведомление от "Форт" ООД по чл.19, параграф 3 от Регламент (ЕС) №596/2014 

Приложение към информация по чл. 19, параграф 3 от Регламенг (ЕС) № 596/2014 

Предложение от „ФОРТ“ ООД, на основание  чл. 157а, ал. 1 от ЗППЦК

- Уведомление

- Предложение от "Форт" ООД

- Публикация вестник „Капитал дейли“ – брой 148 от 28.09.2017г.

- Публикация вестник „Сега“ - брой 225 (5991) от 28.09.2017 г.

- Приложения 

Уведомление относно подадено в КФН зявление за издаване на одобрение на Предложение от „ФОРТ“ ООД, на основание  чл. 157а, ал. 1 от ЗППЦК,  към всички останали акционери на „Унипак“ АД за изкупуване на притежаваните от тях акции

Уведомление от „Форт“ ООД за осъщественото изкупуване на акции с право на глас в общото събрание на „Унипак“ АД, съгласно чл.157б от ЗППЦК
 

Уведомление от "Форт" ООД по чл. 19, параграф 3 от Регламент (ЕС) №596/2014 

- Приложение към информация по чл. 19, параграф 3 от Регламенг (ЕС) № 596/2014

Уведомление от "Форт" ООД по чл. 19, параграф 3 от Регламент (ЕС) №596/2014 

- Приложение към информация по чл. 19, параграф 3 от Регламенг (ЕС) № 596/2014

Уведомление от "Форт" ООД по чл. 19, параграф 3 от Регламент (ЕС) №596/2014 

- Приложение към информация по чл. 19, параграф 3 от Регламенг (ЕС) № 596/2014

Уведомление от "Форт" ООД по чл. 19, параграф 3 от Регламент (ЕС) №596/2014 

- Приложение към информация по чл. 19, параграф 3 от Регламенг (ЕС) № 596/2014

Уведомление от "Форт" ООД по чл. 19, параграф 3 от Регламент (ЕС) №596/2014 

- Приложение към информация по чл. 19, параграф 3 от Регламенг (ЕС) № 596/2014
 
Уведомление по чл. 148б от ЗППЦК
 
Резултати от търгово предложение отправено от „Форт“ ООД 
 
Информация по чл. 19, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 596/2014 
 
- Приложение към Информация по чл. 19, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 596/2014
 
Търгово предложение "Форт" ООД
 
- Уведомление
 
- Търгово предложение "Форт" ООД 
 
- Становище на СД на "Унипак" АД
 
- Заявление за приемане/оттегляне на търговото предложение
 
- Публикация във вестник "Капитал дейли" - бр. 75/18.05.2017г.
 
- Публикация във вестник "Сега" - бр. 5879 (113) /19.05.2017г.
 
- Приложения
 
Уведомление по чл.151 ал.4 от ЗППЦК за внесено от "Форт" ООД коригирано търгово предложение.
 
Уведомление по чл.151 ал.4 от ЗППЦК за внесено от "Форт" ООД търгово предложение.
 
Уведомление по чл.151 ал.4 от ЗППЦК за внесено от "Форт" ООД коригирано търгово предложение.
 
Уведомление по чл. 151, ал. 4 от ЗППЦК за внесено от "Форт" ООД търгово предложение.  
 
Уведомление съгласно чл. 148б от ЗППЦК за промяна в дялово участие.
 
Уведомление съгласно чл. 148б от ЗППЦК за промяна в дялово участие.
 
Уведомление съгласно чл. 148б от ЗППЦК за промяна в дялово участие (коригирано).
 
Информация по чл. 19, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 596/2014 (коригирана).
 
Уведомление съгласно чл. 148б от ЗППЦК за промяна в дялово участие.
 
Информация по чл. 19, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 596/2014.
 
Уведомление относно това къде дружеството разкрива информация.