bg
Акционери

Проекти

BG161PO003-1.1.07-0219-С0001/21.12.2013

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за участие в процедура „Избор с публична покана” за определяне на изпълнител при условията на ПМС 69/11.03.2013г. с предмет: “Доставка, монтиране и въвеждане в експлоатация на машина за офсетов ролен печат с УВ мастила на гъвкави(меки) опаковки с възможност за промяна дължината на отпечатъка, чрез ръкавна технология” във връзка с Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.1.07-0219-С0001/21.12.2013г. по проект „Повишаване ефективността и конкурентоспособността на “Унипак” АД, чрез внедряване на иновативен процес за ролен офсетов печат на гъвкави опаковки”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България”Процедура: BG161PO003-1.1.07 “Внедряване на иновации в предприятията”

Приоритетна ос 1: “Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”Област на въздействие

1.1: “Подкрепа на иновационни дейности в предприятията”Операция

1.1.2: “Подкрепа за разработване на иновации от предприятия и внедряването им в икономиката”

 

РЕШЕНИЕ № 53 / 07.05.2014г. за откриване на процедура „Избор с публична покана”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

О Ф Е Р Т А

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ

ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

МЕТОДИКА НА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА

 


 

Проектът приключи успешно през Септември 2015 г. с внедряването на

Машина за офсетов ролен печат с УВ мастила на гъвкави(меки) опаковки с възможност за промяна на дължината на отпечатъка, чрез ръкавна технология, марка Müller Martini VSOP 850

Проектът приключи успешно през Септември 2015 г. Това е резултатът.

 

В резултат  от неговото изпълнение е внедрен  иновативен производствен процес за офсетов ролен печат на гъвкави опаковки с УВ мастила, с възможност за промяна на дължината на отпечатъка, чрез ръкавна технология.

 

Благодарение на новата технология "Унипак" АД предлага на своите клиенти нови видове гъвкави опаковки:

- Блистери за лекарства

- Капачки за кисело мляко

- Опаковки за шоколадови вафли

- Опаковки за шоколад

- Опаковки за сладолед